16 Ekim 2015 Cuma

1. Emperyalizm maskesi altında kadınlar


Geçmişte Öcalan tarafından "yozlaşma unsuru" olarak değerlendirilen kadınlar, bir anda emperyalist maskenin gerektirdiği biçimde
propaganda malzemesi olarak kullanılır olmuşlardır. Oysa örgüt,
sürekli ezilen kadınlar için gerçek anlamda bir tuzaktır.
PKK, Marksist Leninist ideolojisini açık açık sürdürdüğü 1990’lı yıllara kadar aileyi, dini, aşiretleri ve kadınları kendi ideolojisinin zararlı elemanları olarak görmüştür. Örgüte göre, sömürgeciliğin ajan kurumu olarak gördüğü din ve aile ortadan kesin olarak kalkmalıdır. İşte bu sebeple de örgütün en önemli mücadele alanlarından bir tanesi aileler, din görevlileri ve aşiretler olmuş, oldukça fazla sayıda din görevlisi öldürülmüş, aşiretlere savaş açılmıştır. Öcalan, kaleme aldığı ilk yazılarında Marksist-Leninist çizginin bir sonucu olarak kadını ciddi şekilde aşağılamış, hatta kadını, ailenin içerisinde “erkeği düşüren, yozlaştıran” bir unsur olarak tarif etmiştir. Hatta örgütün içinde zararlı birer eleman olacakları endişesi, erkeklerin savaşma kabiliyetini azaltacağı ve örgüt içi iklimi bozacağı iddiasıyla kadınların örgüt içinde yer almalarına hiçbir zaman sıcak bakmamıştır.
Bu noktada Öcalan’ın kadınlar, özellikle Kürt kadınları hakkındaki gerçek fikirlerine göz atmak yerinde olacaktır:
Kürt kadınlarının çoğunun bedenleri ölü, kokuşmuş, soğuk ve çok kabadır. Fizikleri biraz böyledir, ruhları donuktur. Fikir düzeyi hiç yoktur... Bir papağan kadar bile sözcükleri tekrarlayamaz.
Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi 90’lı yıllar, örgüt içinde kopmaların meydana geldiği, örgütün güçsüzleştiği ve küçüldüğü ve oldukça ciddi kayıplar vermiş olduğu bir dönemdir. Taktik değişimini gerektiren bu önemli sebep, PKK’nın kadınlar konusunda da bir atılım yapmasını gerektirmiştir. O dönemde ani bir kararla örgüte kadın militan alınmaya başlanmıştır. 1996 yılında örgütün küçülmeye başladığı ve kitle desteğini kaybetmeye başladığı bir dönemde ise PKK, kadınları, intihar eylemlerinde ilk defa bir araç olarak kullanmıştır.
Terör örgütüne kadınların alınmasındaki temel amaç, yok olma tehlikesi içine giren PKK’da, erkek teröristleri teşvik amacıyla kadınların birer savaşçı olarak kullanılmasıdır. PKK, o tarihten itibaren ön plana çıkardığı kadın savaşçılar ile bir nevi rekabetin yolunu açmış ve örgüt ile bağlarını yitirmek üzere olan erkekler bu yolla teşvik edilmişlerdir.

Terör örgütüne kadınların alınmasındaki temel amaç, yok olma tehlikesi içine giren PKK'da, erkek teröristleri teşvik amacıyla kadınların birer militan olarak kullanılmasıdır. Sırf erkekleri teşvik amacıyla intihar saldırılarında kadınlar kullanılmıştır.
Nitekim, PKK’da kadınların intihar eylemlerinde kullanılma oranının, dünyadaki diğer terör örgütleriyle kıyaslandığında daha fazla olduğu görülmektedir. Gerçekleşen ve gerçekleşmek üzereyken yakalanan intihar eylemcilerinin %55’nin kadınlardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Kadınlar, çeşitli aldatma yöntemleriyle bu Marksist örgütün bir maşası haline gelmişlerdir.

Öcalan, gerçekte "erkeği yozlaştıran bir unsur" olarak tarif ettiği
kadınları, örgütte ihtiyaç başgösterince "özgürleşen kadın,
özgürleşen Kürdistan'dır" sloganıyla kazanmaya çalışmıştır.
Bu yönde güçlü bir propaganda yapılınca, feodal sistemden
kurtulmaya çalışan pek çok kadın buna inanmış fakat çoğu
örgütteki gerçeklerle yüzleştiklerinde pişman olmuşlardır.
Bu tarihten sonra PKK, kadınları çok çeşitli şekillerde emperyalizm maskesinin oldukça can alıcı bir parçası haline getirmiştir. Feodal görüşler ve hurafeci İslam anlayışının yanlış bir sonucu olarak özellikle kadınların ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü Ortadoğu’da kendisini, kadın haklarından bahseden, kadınları ön plana çıkaran bir grup olarak göstermiştir. Batı için bu hassas bir noktadır; PKK ise bunu ustaca kullanmıştır. PKK, Batı’nın gözünde, kadına önem vermeyen bağnaz bir coğrafyanın içinde kadın özgürlüğünden bahseden yegane topluluk olarak göze çarpmıştır. Günümüzde, PKK hareketini tam anlamıyla tanımayan Batılı yazarların en fazla kandıkları maske, düştükleri oyun budur.
Gerçekte kadını “yozlaştırıcı bir etken” olarak gören, kadını savaşta bir tökez, önüne geçilmesi gereken “aile belası”nın da baş etmeni olarak niteleyen Öcalan, taktik değişiminin bir gereği olarak 1990’lardan sonra aniden kadınlara yönelik bir özgürlük teması geliştirmiştir. Kadını “kurtarılması gereken bir vatan gibi” göstermiş ve “özgürleşen kadın, özgürleşen Kürdistan’dır” sloganını geliştirmiştir. Bu sloganın hem örgüt içine alınacak kadın militanlar, hem de Batı nezdinde ne kadar göz boyayıcı olduğunu çok iyi bilmektedir. 
Illinois Üniversitesi yayınlarında, PKK’daki bu değişim şu şekilde ifade edilmiştir:
“Kadınlar PKK hareketinin aktif üyeleri haline gelmeden önce, yani 1990’lı yıllara kadar, tüm odaklanma erkekler üzerineydi ve kadınlar ‘güvenilmemesi gereken zayıf insanlar’ olarak değerlendiriliyordu. Ancak bu hareket içinde kadınların sayısı arttığında, Öcalan ve genel olarak PKK, Kürt erkeğinin geleneksel, ‘feodal’ iktidarını eleştirerek, kadının rolü üzerine vurgu yapmaya başladılar.
Şunu belirtmek gerekir. Kadın özgürlüğü ve üstünlüğünün savunucusu olmak elbette şarttır ve İslam dininin gerçekte temel unsurlarından biridir. Ortadoğu gerçek anlamda bu konuda geri kalmış bir coğrafyadır ve bunun en temel sebebi İslam coğrafyasının Kuran’dan uzaklaşıp hurafelere yönelmiş olmasıdır. Hurafeci mantık, sadece kadınlar konusunda değil, kalite, demokrasi, savaş/barış, sanat, bilim gibi her türlü konuda olağanüstü derece bir yozlaşma ve felaket getirmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, gerçek İslam dininin kadını yücelten, sanatı, bilimi ve demokrasiyi en mükemmel tarif eden anlayış olması; felaketi getirenlerin Kuran’daki gerçek İslam dininden uzaklaşıp hurafeci, sahte bir dine uyanlar olmasıdır.  (Konuyla ilgili olarak bkz. Harun Yahya, “Bağnazların Kadın Nefreti”, Karanlık Tehlike Bağnazlık)

Türkiye'nin özellikle güneydoğusunda kız çocuklarını okula göndermeme, çocuk yaşta evlendirme ve töre cinayeti gibi
unsurların var olması, PKK tarafından daima bir koz olarak kullanılmış ve dağa çıkan kadınların "özgürleşeceği"
propagandası yaygınlaştırılmıştır. Dağdaki pek çok genç kadın, şu anda ya nasıl bir batağa gireceklerini bilemeden
sırf feodal sistemden kurtulmak amacıyla ya da kaçırılarak örgütün eline düşmüşlerdir. PKK, Güneydoğu'da
çocuklarımızı kaçırmaya halen devam etmektedir.
Burada şunu belirtmekte de fayda vardır. Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesinde de özellikle o dönemlerde yaygın olan kız çocuklarını okula göndermeme, küçük yaşta evlendirme, onları değersiz ve önemsiz görme, hatta töre cinayeti gibi korkunç uygulamalara maruz bırakma sebebiyle kadınların hor görüldüğü bir sistemin toplum içinde yaygın olduğu doğrudur. Ve PKK’nın bu yaygın sistemi kendisi için koz olarak kullandığı, “silahlanırsan özgürleşirsin” fikrini aşıladığı göze çarpmaktadır. Kürt köylerindeki genç kızların pek çoğu, genel olarak aile veya aşiret içindeki baskılardan kaçmak için bu özgürlük görüntüsüne aldandıklarını açıkça belirtmişlerdir. Pişman olanların arasında ise geri dönebilenlerin sayısı azdır, çünkü genellikle örgüt tarafından tehdit hatta infaz edilmişlerdir.

Kadın tam anlamıyla özgür olmalı, dilediği gibi giyinip dilediği şekilde bakımlı olmalıdır. Gerçek İslam'ı, yani hurafelerden
arınmış şekilde Kuran ahlakını savunan, kadın özgürlüğünü de savunur. Türkiye bu konuda öncü olmalı, PKK gibi Batı'ya
yaranmayı amaçlayan kalleş terör örgütüne meydanı boş bırakmamalıdır.
Türkiye, hem İslam hem de demokrasi ülkesi olması sebebiyle, özellikle kadınlara verilen değer konusunda mutlaka öncü olmalı ve Ortadoğu’ya mükemmel bir örnek teşkil etmelidir. Bu konuda PKK gibi Batı'ya yaranma amacıyla maske takmış kanlı terör örgütlerine meydanı boş bırakmamalı, Kuran’da kadın ve demokrasi konusunda en mükemmel, en adil ve en doğru uygulamanın gösterildiğini tüm dünyaya anlatmalıdır. Bu uygulama, Türkiye’nin batısında da doğusunda da hakim bir uygulama olarak hayata geçirildiğinde hem Ortadoğu’nun bu beladan kurtulması için bir yol açılacak, hem de Türkiye, bunu uygulayan bir İslam ülkesi olarak Kuran’ın gösterdiği gerçek ahlakı Ortadoğu’ya göstermiş olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder